Služby

Individuální psychoterapie

Probíhá za účasti pouze dvou lidí, klienta a psychoterapeuta. Tato intimita spolupráce umožňuje otevírat i taková témata, která klient jen těžko (zda vůbec) sdílí s dalšími lidmi. Terapie probíhá formou řízeného rozhovoru a je zaměřena především na nacházení potřeb, na rozvoj silných stránek klienta, na rozvoj toho, co již funguje a na hledání efektivních řešení problémů. Mimo zmíněné také umožňuje klientovi zorientovat se ve vlastním životě a pohlédnout na něj z jiné perspektivy 

Krizová intervence

Odborná práce s klientem v situaci, kterou považuje za velmi zátěžovou a ohrožující a kde vlastní zdroje pro její zvládnutí již nestačí. Je zaměřena na problém, podporu a řešení, a to v reálném čase „tady a teď“. 

Párová či rodinná psychoterapie

Jedná se o specifickou formu psychoterapie, která je zaměřena na řešení problémů v soužití dané dvojice či rodiny a je založena na práci terapeuta se všemi zúčastněnými současně. Práce terapeuta spočívá zejména ve vytvoření bezpečného prostoru pro vzájemnou otevřenost, pochopení a spolupráci. Terapeut neplní funkci soudce, ani se nepřiklání na něčí stranu. Práce terapeuta také není dávat rady, ale formou řízeného rozhovoru pomoci lépe si uvědomit, co se děje, poznat lépe sebe sama i druhého, podívat se na problém z širšího úhlu pohledu a nalezení řešení. Párová terapie může být prostředkem, jak pomoci zlepšit vzájemné vztahy, není však zárukou udržení vztahu. Je také vhodná ve chvíli, kdy partneři již dospěli k rozhodnutí vztah ukončit a kdy jim může pomoci zpracovat silné emoce a udržet vzájemně respektující se vztah, zejména u párů s dětmi

Psychologické poradenství

Jedná se o takový typ konzultace, ve kterém terapeut pomáhá klientovi s diagnostikou konkrétního problému/aktuální potíže, sděluje mu svůj názor na danou situaci a doporučuje řešení či opatření. Na velmi obecné rovině můžeme rozlišovat mezi terapií a poradenstvím ve způsobu vedení konzultace a nacházení řešení. A také v dlouhodobosti/krátkodobosti spolupráce a aktuálnosti potíže.

V rámci terapie jsou řešení nacházena prostřednictvím rozhovoru mezi terapeutem a klientem a vycházejí ze strany klienta. Jako taková mají větší hodnotu pro klienta a jsou významnější pro změny v jeho životě. V poradenství dochází spíše k mapování aktuální potíže a doporučení řešení ze strany terapeuta.